Tolima Kenija, apie kuri? svajojau ir pagaliau aplankiau

1-Jambo mama Africa

Aneda Antanavi?i?t?

B?dama paaugl? daug skai?iau. Viena m?gstamiausi? knyg? buvo angl? autor?s Adamson Džoja „Gimusi laisva“. Joje garsi keliautoja, ilgus metus su savo vyru, Kenijos gyv?nijos apsaugos inspektoriumi, pragyvenusi Afrikoje paraš? ?dom? pasakojim? apie išaugint? li?t? Els? ir jos vaikus.  Knygoje autor? smulkiai ir tiksliai aprašo augan?io li?tuko, o v?liau suaugusios li?t?s, gyvenan?ios nat?ralioje aplinkoje, jos vaik? ?pro?ius, elges? ir reakcij? ? aplink? bei žmones. B?tent šita knyga pad?jo susikurti man svajon? pamatyti tolim? Afrik?, jos gamt?, safari ir ten gyvenan?ius gyv?nus.

Praeitais metais, lapkri?io m?nes? – ši svajon? netik?tai realizavosi – interneto platyb?se ieškodama poilsin?s kelion?s suradau  vienos agent?ros dviej? savai?i? pasi?lym? nuvykti ? egzotišk? ir tolim? Kenij? už s?lyginai maž? kain?. Po neilg? diskusij? ir kai kuri? abejoni? d?l patikimumo buvo priimtas vieningas sprendimas važiuoti. Sunkiausia kelion?s dalis – daugiau nei  14 valand? truk? 2 skrydžiai Kaunas-Londonas-Mombasa ir neišvengiamas nuovargis atsirad?s d?l ilgo, nepatogaus s?d?jimo, bei koj? tinimas. Bet mintis pamatyti tolim? krašt? teik? didesn? jaudul?.

Pirmieji ?sp?džiai atvykus

Pirmasis ?sp?dis – gana mažas Mombasos aerouostas, tvanku ir ilgos eil?s Kenijos vizai gauti.

Autobusu pasiek?me viešbut?, jame apsistojome ir vos ??jus ? kambar? pirmas veiksmas buvo apži?r?ti vonios kambar? – švaru, o atidarius duris ? balkon? – atsiv?r? vaizdas ? Indijos vandenyn?.

Antras ?sp?dis – kur gi tas vanduo? Teko pirm?syk iš arti pamatyti ?dom? gamtos ritm?: atosl?gius vos ?dienojus ir potvynius po piet?. Smalsumo genami kai kurie m?s? susigund? pasivaikš?iojimu po atidengt? papl?dimio dugn? – akmen?tas dugnas, žol?s, negiliame vandenyje puikiai mat?si vandenyno fauna – ?vairios žuvyt?s, pavojing? ežiuk? plantacijos, krabai urvuose, daug smulki? kriaukly?i?, j?ros žvaigžd?s, o kadangi visk? aprodyti pasisi?l? vietinis, tai ne tik sugaudavo tuos gyvius, bet ir sutiek? daug informacijos. Kadangi buvo labai ?domu –net nepasteb?jome, kad nu?jome pakankamai toli nuo viešbu?io ir jau gr?ždami supratome padar? esmin? klaid? – per ilgai užsibuvome saul?je ir ji nusvilino m?s? k?nus iki raudono, tod?l v?liau, kai ?m?me skausmingai luptis iš senos odos – š? pasivaikš?iojim? juokais pavadinome Hell Safari.

Pažintis su vietiniais

Vakarop, kai vandenynas „sugr?žo“ – mes visi pagaliau išsimaud?me ir v?liau pamažu  ?m?me dairytis – na kur gi mes pakliuvome: kokie vietiniai žmon?s, kainos, tradicijos, pramogos, kelioni? pasi?lymai. Kenijos gyventoj? etnin? ?vairov? yra labai didel?, virš 40 gen?i?, kurios kiekviena turi savo kalb?, ta?iau dauguma vietini? puikiai kalba angl? kalba, o tarpusavyje bendrine – svahili?.

Pradžioje matydami, kad esama k? tik atvyk? prekeiviai buvo gana aktyvus si?lydami savo prekes – skareles, paveikslus, keliones laivu ir ? safari, medinius ir kaulinius suvenyrus, dirbinius, papuošalus už perd?tai didel? kain?. Ta?iau tolesnio bendravimo eigoje suprat?, kad mes ne vokie?iai ir ne anglai, dar?si sukalbamesni. Kai pasakydavome iš kur mes ir kiek m?s? yra lik?, netgi  sulaukdavome smagaus j? juoko – nes Lietuvoje mažiau gyventoj? nei j? sostin?je Nairobyje.

Vietiniai gyventojai ? moteris kreipdavosi arba „madam“, arba ‚mama“, o ? vyrus – „papa“. Pradžioje truputi stebino, nes labai keista gird?ti tok? kreipin? kai neturi vaik?, bet po to pripratau.  Kai susipyniau plaukus ? beveik tris šimtus kasy?i? rasta papl?dimyje visi ?m? džiaugsmingai sveikintis su manimi – „jambo mama Afrika“. Patiko matyti, kad vyresnio amžiaus turistai ?ia labai gerbiami –jais r?pinamasi, globojami. Dauguma vietini? su aplinkiniais geranoriški, malon?s, nes kaip patys min?jo – jeigu elgt?si kitaip labai sumaž?t? gyventoj? pajamos iš turizmo ir pardavim?.

Papl?dimyje iš vienos vietin?s agent?ros atstovo užsisak?me net tris keliones: pažintin? po Mombas?, 2-j? dien? su nakvyne (200$) ir vienos dienos (150 $) Safari po Tsavo East nacionalin? park? bei poilsin? išvyk? ? Vasinio sal? (60$)  su nardymu (60$) ir  pasiplaukiojimu su akvalangu.

Beje, rekomenduoju užsisakin?ti keliones reikia iš oficiali? firm? darbuotoj?, kurie rengiasi marškin?liais su logo, nes priešingu atveju galima ir nukent?ti – likti ir be pinig?, ir be kelioni?.

Kelion? po Mombasa

Atvirai pasakius šitas miestas man?s visiškai nesužav?jo – kažkuo ypatingos architekt?ros n?ra, turguje šurmulys, akis badanti netvarka, kai kuriuose vietose viduryje miesto išpilti šiukšlynai, tod?l pravažiuojant  riet? nos? nuo nemaloni? kvap?. ?sp?dis – aplinkui didelis tamsus marmalas. Didžioji dalis gyventoj? yra musulmonai - Mijikenda etnin? grup?, tod?l fotografuoti nerekomenduojama, idant išvengti galimo konflikto, kaip ir kai kuriuose saugomose arba valstybin?s reikšm?s vietose. Miestas pastatytas ant salos, tod?l iš vandentiekio teka s?rus Indijos vandenyno vanduo, o g?las vanduo buteliuose atvežamas iš Kilimandžaro. Centrin?se gatv?se prie turist? bando prieiti elgetaujantys invalidai, prekeiviai vaisiais. Teko steb?ti kaip vakare iš miesto užpl?sta didel? minia žmoni?, kurie gyvena miesteliuose prie Mombaso, o patys dirba tik mieste. Tas pats vaizdas ir ryte.

Naktinis gyvenimas Mombasa kitoks – ten jaunimas linksminasi savo klubuose, rengiasi stilingai.

Diskotekose šokama iki pary?i?, man kaip pašalie?iui buvo labai ?domu steb?ti j? tarpusavio bendravim?, savotiškus šokius, jaun? vietini? mergin? ir vyresnio amžiaus europie?i? santykius.

Ilgai lauktas safaris

Afrikoje išvykimas ? safari – suaheli? kalba reiškia „kelion?“ – tai civilizacijos patogum? atsisakymas vardan dykumos. O aš visada nor?jau pamatyti kitokia laukin? gamt?, gyv?nus iš arti.

Tsavo East nacionalinis parkas yra vienas iš seniausi? ir didžiausi? park? Kenijoje, jo plotas sudaro 11.747 kvadratini? kilometr?.  Buvo atidarytas 1948 m., parkas yra netoli  Voi kaimelio. Parkas padalintas ? ryt? ir vakar? dalis. Pavadintas Tsavo up?s vardu, kuri teka iš vakar? ? rytus per nacionalin? park?, ribodamasi su Chyulu Hills nacionaliniu parku ir Mkomazi Game rezervatu Tanzanijoje.

? park? galima patekti tik per tris pagrindinius vartus: Manyani, šalia Voi kaimelio,  Bachuma, jeigu atvykstate iš Mombaso pus?s arba iš Malindi. M?s? keliautoj? grup? atvyko ? š? park? per Bachuma vartus. Bilietas vienam žmogui kainuoja 50 doleri? ir galioja 24 valandas. Prie parko vart? l?kuriavo bent keli vietiniai prekeiviai, kurie gana ?kyriai si?l? nusipirkti galvos apdangal? – safari skrybel?, apsaugan?i? nuo saul?s už žymiai didesn? kain? nei ?prasta, tod?l visada der?kit?s.

Dauguma parko augmenijos sudaro pusiau sausringos pievos ir savana. Manoma, tai viena iš pasaulio biologin?s ?vairov?s tvirtovi?, ir jos populiarumas nul?m? didelius kiekius ?vairi? laukini? gyv?n?, tod?l ?ia galima pamatyti gars?j? “penki? didžiausi?” gyv?n?, kur? sudaro masaj? li?tas, juodasis raganosis, buivolas, dramblys ir leopardas. Mums pasisek? ir pamat?me iš arti žirafas, drambli? kaimenes, buivol? bandas, leopard?, kr?mynuose tingiai gulin?i? li?t?, gazeles, ?vairius smulkius gyv?n?lius, zebrus, stru?ius, beždžiones, varanus, netgi kai kuriuos laukinius paukš?ius.

Jeigu leidžia finansin?s galimyb?s rekomenduo?iau aplankyti Masai Mara – jis populiariausias.

Pramogos ir poilsis

Keliaudami ? Vasinio sal? ir iš jos, tur?jome prog? pamatyti visiškai kitok? vaizd? – pavieniai kaimeliai, ir mažai turist? aplankomos vietov?s, tuo metu vykusios religin?s musulmon? šventes fragmentus. Povandeninis pasaulis galb?t ne toks ?sp?dingas kaip Raudonoje j?roje, ta?iau patiko paplaukiojimas su j?ros v?žliais, steb?jimas egzotišk? žuveli? ir grož?jimasis rifais bei koralais.

Sugr?ž? po tolim? kelioni? atgal ? viešbut?, tiesiog ils?jom?s papl?dimyje, o v?liau individualiai kiekvienas rinkom?s mini išvykas aplinkui laivu, piknikus papl?dimyje –pats skaniausias maistas – šviežios j?ros g?ryb?s buvo pateiktas netoli viešbu?io esan?iame Coco-beach  arba apsilankymas po vietini? kaimelius, netoli esan?i? krokodil? ferm?. Visi viešbu?iai r?pinosi vakarin?mis apsistojusi? turist? pramogomis: gyva?i? pasirodymais, akrobatais, muzika ir šokiais.

Kuo daugiau keliaujama po ši? šal?, tuo daugiau pamatoma vis nauj? Afrikos spalv? – nuo skurdo ir vidury miesto st?ksan?io šiukšlyno iki gražiai sutvarkyt? priva?i? ar parko teritorij?, bet mane labiausiai paker?jo laukin? Kenijos gamta ir šiek tiek šokiravo didelis skirtumas tarp naktinio ir dieninio Mombaso gyvenimo. Bendraujant su vietiniais labiausiai jaut?si ir kult?riniai skirtumai.

Džiaugiuosi, kad tur?jau prog? pamatyti ši? šal?-prapl?sti savo akirat?, ?gauti naujos patirties.

Hakuna matata – n?ra problem? (kas be atsitikt? tai tarsi j? gyvenime deklaruojama filosofija)

Pole, pole – iš l?to, iš l?to arba palengva, t.y. neskubant…o mes europie?iai visur l?kte j? akimis.

Karibu – sveiki atvyk?; Asante sana – labai a?i?; Tafadali – prašom; Habari gani?- kaip sekasi?

Mzuri sana – labai gerai.

Linkiu visiems aplankyti ir ištarti:

Jambo, Afrika! – Sveika, Afrika

1 comment to Tolima Kenija, apie kuri? svajojau ir pagaliau aplankiau

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>