Dubajus m?s? kelioni? planuose atsirado ne d?l ypatingo troškimo pakli?ti ? š? gars? miest? (nors prisipaž?stu, šiek tiek smalsu buvo visada), o d?l netik?tai pasitaikiusios pigi? biliet? akcijos. 620 Lt asmeniui ? abi puses n?ra brangu, ar ne? Net jei skrydis ne iš Vilniaus, o iš Rygos. O su pigiais bilietais daug galvoti n?ra kada – neliks. Tad ilgai nesvarst? ?iupom keturis bilietus. Ir tik tada prisimin?m vizas.

Tap? ES pilie?iais, greitai pripratome prie patogumo keliauti be viz? ir nuodugni? patikrinim?. Vienok pasaulyje dar yra valstybi?, kurios iš Lietuvos pilie?i? reikalauja viz?. Jungtiniai Arab? Emyratai – viena toki?. Nors daugelio Vakar? šali? pilie?iai ? Emyratus gali keliauti be išankstinio pasirengimo, nes viza suteikiama pasienyje, mums viskas kitaip.

Pirmiausia, turistin? viza kainuoja gana nemažai – apie 100 JAV doleri?. Mes mok?jome po 230 Lt – ir tai tik tod?l, kad pasinaudojome nebrangi? tarpinink? paslaugomis.

Kitas sunkumas – neži?rint puikios, hm, „materialin?s baz?s“, šalis neturi tokios patogios elektronin?s viz? išdavimo sistemos, kaip, pvz., Jungtin?s Amerikos Valstijos ar Australija, kai paraišk? galima pateikti internetu. Tod?l viz? galima gauti tik per tenykšt? „sponsori?“ – asmen? ar organizacij?, kuri laiduoja už keliautoj?. Sponsoriumi gali b?ti ir viešbutis, kuriame žadate apsistoti – tik kaip taisykl?, žemesn?s nei 4-5 žvaigždži? kategorijos viešbu?iai nesivargina net atsakyti ? tokius paklausimus. O brangesnieji sutinka, bet gana ?domiom s?lygom: vizos kaina asmeniui – 450 dirham? (300 Lt), be to, reikia palikti (užtikrinant kredito kortele) apie 3500 Lt dydžio užstat? kiekvienam keliautojui. Užstatas gr?žinamas, keliautojui nepažeidus vizos taisykli?, t.y. laiku išvykus iš šalies ir t.t.

Tod?l pasirinkome kit? alternatyv? – užsisakyti viz? per lietuvišk? kelioni? agent?r?. Kurioje d?l šios priežasties teko užsisakyti ir viešbut?. Šioks toks tr?kum?lis, nes viešbu?ius s?kmingai ir nebrangiai užsisakin?jame patys, na bet k? padarysi, jei tokie kryžiaus keliai su tom vizom.

Taigi vien? graž? balandžio vakar? pakylame iš Rygos, ir po ger? penki? valand? skrydžio jau leidžiam?s ? po sparnu ryškiai ž?rint? Dubaj?. D?l miesto geografin?s pad?ties b?tent nakt? ?ia ir leidžiasi, ir kyla dauguma skrydži? ? Europ?. M?s? atvykimo laikas – 02:35.

Oro uostas didelis, bet niekuo ypatingai nepribloškia. Kai j? pastat? berods 1986 metais, galb?t viskas atrod? kitaip. Dabar gi viskas, kas ?sp?dingiausia – Azijoje, pirmiausia Kinijoje.

Bet jau ?ia matosi, kokia taut? maišalyn? yra Dubajus. Baltai chalatuoti arabai, nenusakomo stiliaus apdarais pasipuoš? pakistanie?iai, indai, filipinie?iai, afrikie?iai… Sako, iš apie 2 mln. šalies gyventoj? tik apie 20% sudaro vietiniai, visi kiti – atvyk?liai dirbti (tame tarpe ir vakarie?iai, kurie darbuojasi biuruose).

Patikros kioske gaunam antspaudus ant pa?i? išsispausdint? viz? ir pas? ir žengiam atsiimti bagažo. Nors ne, pirmiausia – ? „Duty Free“, t.y. bemuit? parduotuv?, kuri ?ia skirta ir atvykstantiesiems. Ko ? j?? Ogi alkoholio.

Dubajus. Tolumoje - oro uosto pakilimo takas

Dubajus. Tolumoje – oro uosto pakilimo takas

Apie pastar?j? – atskira tema.

Skirtinguose JAE emyratuose alkoholio reglamentavimas skiriasi. Dubajus laikomas vienu liberalesni? šiuo poži?riu. Jame norint pirkti, vartoti ar tiesiog tur?ti alkoholini? g?rim? reikia ?sigyti licencij?, kuri? išduoda speciali policijos ?staiga. Licencija išduodama tik ?sitikinus, kad asmuo gauna pakankamas pajamas (jei neklystu, apie 2500 AED per m?nes?), ir leidžia nusipirkti alkoholio tik už tam tikr? sum?. V?lgi tiksliai nepamenu, bet kažkuriam emyrate suma negali viršyti 25 procent? pajam?, o kitur tiesiog yra keletas sum? – 500, 1000 ar pan. dirham?, kurios užprogramuojamos elektronin?je licencijos kortel?je.

Licencija negali b?ti išduota musulmonams (kas atrodo logiška), bet d?l vis? išvardint? s?lyg? – taip pat ir turistams, taigi iš esm?s taikoma tik Dubajuje nuolat gyvenantiems kit? tik?jim? atstovams. O kadangi turistai licencijos negali tur?ti, formaliai alkoholio jie taip pat negali net nusipirkti.

Tuo tarpu svaigieji g?rimai emyrate tam skirtose vietose (viešbu?iuose ir prie j? priskirtuose baruose) parduodami gana laisvai. Ir brangiai: bokalas alaus kainuoja apie 35-40 AED, kiti g?rimai – atitinkamai. Tokios kainos atsiranda iš alkoholio apmokestinimo keliais ?vairi? pavadinim? mokes?iais – vienas iš jam taikom? mokes?i? siekia 125 procentus, kitas – dar keliasdešimt, ir taip toliau.

Bet jei kainos j?s? neišg?sdins, tai dar nereiškia, kad legalioje prekybos vietoje ?sigij? g?rim? nepažeisite ?statym?. Vietos spaudoje nuskamb?jo atvejis, kai vienas britas praeit? ruden? viešbu?io bare išg?r? kelis stiklus šio bei to, o gr?ž?s ? kambar? ir rengdamasis miegoti susigrieb? pamet?s pas?. Kit? ryt? nu?j?s ? policij? parašyti pareiškimo šiuo klausimu, jis buvo paklaustas, ar išvakar?se nevartojo alkoholio, ir kai ilgai nem?st?s atsak?, kad taip, vietoje pagalbos sulauk? antranki?. Bendrakeleivio išpirktas už 1000 dirham? užstat?, jis tik ši? met? pradžioje sulauk? oficialaus nuosprendžio, kuriuo gavo pinigin? baud?, dydžiu panaši? ? min?to užstato sum?. (Neaišku, ar sprendimo teko laukti šalyje, ar jam buvo leista išvykti.)

Komentuodami ši? istorij? aukšti vietos teis?saugos pareig?nai patvirtino, kad alkohol? vartojantys turistai pažeidžia ?statym?, ir tik nuo policijos valios priklauso, ar jiems bus taikoma atsakomyb?. O ši gali siekti ir kelet? met? nelaisv?s (nors valdžia sako, kad praktikoje dažniausiai atsiperkama bauda). Jie aiškina, kad prie akivaizdžiai išg?rusio turisto viešoje vietoje policininkai nesikabin?s, jei jis elgsis padoriai ir niekam neužklius. Ta?iau jei j?s, pavyzdžiui, išg?r? s?site ? taksi, o šis paklius ? auto?vyk?, atvykusi policija pamatuos vis? ?vykio vietoje esan?i? asmen? blaivum?, ir nustat? vartojusius alkoholio baus juos pagal ?statym?.

Šardža

Šardža

Griežtas ?statymas sukuria s?lygas ir savotiškam verslui. Dubajuje gyvenantys užsienie?iai pasakojo, kad alkoholio lengviausiai (pigiausiai) galima ?sigyti kaimyniniame Um-al-Kuveino emyrate, kur? nuo Dubajaus skiria Šardža – visiškai „sausas“ emyratas. Tai žinantys Šardžos gyventojai kartais pabando užsidirbti iš svaigal? pirk?j?: gr?žtan?ius iš Um-al-Kuveino automobilius su Dubajaus numeriais pasiveja ir lengvai stukteli ? gal?, o tada reikalauja kyšio, kad nekviest? policijos, kuri neabejotinai sve?i? automobilyje atras alkoholio.

Štai tokia pad?tis su alkoholiu. Kurio mes ir einame ? Dubajaus oro uosto bemuit? parduotuv?. Kainos parduotuv?je tikrai patrauklios – jei ne palyginus su dauguma Europos bemui?i? parduotuvi?, tai bent su gird?tomis kainomis mieste. O pri?jusi filipiniet? konsultant? paslaugiai primena, kad vienas asmuo ?sivežti gali iki 4 litr? stipri?j? g?rim? arba 5 litr? vyno. Oho, toki? kvot? liberaliojoje Europos S?jungoje n? su žiburiu nesurasi.

?sid?j? po por? buteli? putojan?io vyno (vokiškas „Henkell Sekt“, ispaniška cava „Freixenet“ kainavo po 9 JAV dolerius) ir dar šio to, netvirtai žengiame link muitin?s.

Bet m?s? nuog?stavimams išsipildyti nelemta – po dviej? minu?i?, niekieno nesutrukdyti, jau stovime šiltame Dubajaus nakties ore, dairydamiesi taksi sustojimo aikštel?s.

Taksi ?ia gana nebrang?s. ?sodinimo mokestis oro uoste – 25 dirhamai, visur kitur – 3. M?s? kelion? iki viešbu?io gana trumpa, ir skaitiklis teprisuka 3 papildomus dirhamus virš min?to mokes?io. Beje, aišk?s šiuolaikiniai skaitikliai yra visuose taksi, ir n? karto neteko prašyti taksisto j? ?jungti. Patiko gerai matomoje vietoje keleiviams skirtas užrašas: „Jei skaitiklis ne?jungtas, j?s? kelion? nemokama“. Super tvarka.

Antroji pasakojimo dalis

11 comments to Dubajus: kur prisiliet? džinas

 • Ramas

  Smagu, kad net norisi ten nukeliauti…

 • Jurga

  Is ties kol kas skamba labai “viliojanciai”:)

 • Arunas

  Su analogiskom problemom susidures buvau sausio men, kai AirBaltic pasiule akcijiniu skrydziu i Dubaju. GErai, kad bilietu nenusipirkom, nes po to atsimusem i vizu siena. Taip, mums taip pat pasiule lietuviu agentura suveikti vizas, jei viesbucius uzsisakysim per juos. Paprasius atsiunte viesbuciu kainas. O as juk ne durnas, internetu moku naudotis. Palyginus musu kelioniu agenturos pasiulytas viesbuciu kainas su oficialiuose viesbuciu puslapiuose siulomas kainas teko atsaukt savo planus pamatyti Dubaju. Nes vizos kitaip gauti neimanoma, o negana to, kad musiskem kelioniu agenturom sumoki ~300 lt uz viza, tai dar beveik dvigubai permoki uz viesbucio kambari Dubajuj. Lai paiesko kvailiu kitur. Lauksim geresniu laiku :)

 • toli

  Na, mes iš agent?ros pasi?lymus rinkom tol, kol radom tinkam?, t.y. tik nežymiai brangesn? viešbut? nei b?tume patys rezervav?.

 • Keliautoja

  Aš taipogi susigundžiau akcija, bet apie vizas žinojau iš anksto… Juokiausi iki ašar?, kai skai?iau istorij?, kaip orouoste varin?ja balto chalatai žmones iš vienos eil?s ? kit?… mes patys gal buvom 5 kartus komandiruojami iš eil?s ? eil?, jei ne daugiau…vienam pakistanie?iui baig?si li?dnai su akies skanavimu, nes matyt ne?vykd? komandos pla?iau atsimerkti ar galva pakelti, o angliškai nesuprato.. sunervino jis tokiu ramiu elgesiu balt?j? chalat? ir buvo iškomandiruotas namo…. aišku juokinga skaityti t? skanavimo proced?r? buvo.. bet tuo metu, b?nant ten, nervas ima gerokai, d?l tvarkos nebuvimo…d?l viz?.. patarimas visiems, kreipkit?s ? vietin? j? agent?r?, ten vizos kaina 68 doleriai, aišku viešbut? reikia pasirinkti, bet kainos pas juos palankesn?s nei internete… ir nebutinai tik 4-5 žv viešbu?iai reikalaujami.. kuom mes ir pasinaudojom… ir neblogai sutaup?m.. d?l alkoholio.. kažkaip nebuvo baisu, nors apie licensijas buvau gird?jus, ta?iau nesuteikiau tam labai didel?s reikšm?s… tiesa, su lietuviškom teis?s auto irgi nuomoja, nereikia tarptautini?. S?km?s keliaujantiems!

 • Arunas

  Keliautoja > Taip ir neparasei kur kreiptis (jei reiktu) i ta “vietine agentura”. Cia toks jos pavadinimas “vietine agentura” ar kaip? Tikslesnes info reiktu…

 • Keliautoja

  alphatours

 • indre

  baisiai idomus straipsnis.. o kada tesinys..:)..

 • Edri

  Per kokia kelioni? agantura daresi vizas straipsnio autorius?

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>