Internete apstu tinklapi?, kuriuose rasite patarim?, k? b?tina pasiimti ? kelion? ir kaip kompaktiškai susid?ti bagaž?. Nepretenduodami ? vienintel? informacijos šaltin? šia tema, pateikiame kelet? min?i? iš nuosavo patyrimo.

Bagažo konvejerisPatyr? keliautojai stengiasi keliauti „lengvai“, tai yra, išsiversti tik su vienu nedideliu bagažo vienetu, kur? leidžiama pasiimti ? l?ktuvo salon?. Tai patogu d?l ?vairi? sumetim?: nereikia „ganyti“ keleto daikt?, rizikuoti, kad užregistruotas bagažas v?luos ar apskritai pasimes, gaišti laik? j? atiduodant ir atsiimant, ?keliant ? autobus? ir t.t., galima imti mažesn? (ir pigesn?) taksi, o ir poilsio negadina papildomo svorio tampymasis.

Aišku, tai ne visada ?manoma. Bet pabandyti sutilpti ? vien? bagažo vienet?, kurio išmatavimai neviršyt? 55 x 40 x 20 cm (t.y. daugelio aviakompanij? nustatyto maksimalaus dydžio rankiniam bagažui), verta.

Nesivežkite daikt?, d?l kuri? panaudojimo nesate tikri, o tik sp?jate, kad „gal pravers“. Geriau apsvarstykite, kokiomis konkre?iai aplinkyb?mis jums šio daikto gali prireikti. Taip pat pabandykite ?vertinti, ar šalyje, ? kuri? vykstate, tok? pat daikt? negal?tum?te nusipirkti pigiau. Tai ypa? galioja egzotiškoms, žemo pragyvenimo lygio šalims (pvz., Pietry?i? Azijoje), kur vasarinius r?bus, krepšius ir lagaminus, ir šiaip daugel? dalyk? ?sigysite dar pigiau nei Lietuvoje. Be to, šiltuose kraštuose daug r?b? paprastai nereikia, o bent porai dien? apsistojus vienoje vietoje nešvarius r?bus galima duoti išskalbti.

Kad nereik?t? mok?ti už bagažo viršsvor?, sunkiausius daiktus susid?kite ? r?bus, kuriais apsireng? skrisite. Geriausia bus, jei ir d?liodamiesi aprang? kelionei, tuos r?bus, kurie sunkiausi ir užima daugiausia vietos bagaže, vilk?site, o ne vešit?s supakav?. Keleivi? nesveria! Išlip? iš l?ktuvo gal?site v?l visk? sud?ti ? savo vietas.

Jei vykstate keliese – pasiderinkite, ar nepasidalinsite tokiais daiktais kaip nešiojamasis kompiuteris, mobiliojo telefono ?krov?jas ar universalus maitinimo lizdo adapteris.

Galb?t kai kuri? daikt? galima pasiimti ne piln? pakuot?, o tik jos dal?. Pvz., krem?, šamp?n?, dezodorant? rinktis ne nauj?, o besibaigiant? – gr?ždami gal?site apskritai išmesti. Kelioms dienoms ar savait?ms vežtis sunk? kvepal? butel? n?ra prasm?s. Geriau ?simeskite m?ginuk?, kuriuos dažnai dovanoja parfumerijos parduotuv?se, ar dar geriau – ?sitaisykite tok? išradim?.

Jei viešbutyje nesunaudojote vis? vonios priemoni? pakuo?i?, likusias ?simeskite – puikiai tiks šioje ar kitoje kelion?je.

Bagaž? tvarkingai supakuoti labai padeda special?s pakavimo skirtukai. Iš j? paprastumo net sunku ?vertinti, kaip šie permatomi kubeliai gali palengvinti daikt? suradim?, jei staiga ko nors prireikia iš lagamino, bagažas tikrinamas kontrol?s punkte ir t.t., o taip pat išlaikyti r?bus nesuglamžytus. Jei dažnai keisite nakvyn?s viet?, šiuos kubelius tereiks iš lagamino perd?ti ? lentynas ar atvirkš?iai, ir viskas, daiktai suruošti.

Kad apsidraustum?te nuo nuostoli?, iš turim? keleto banko korteli? bent vien? laikykite atskirai nuo kit? – pvz., jei visas nešiojat?s pinigin?je, vien? pasl?pkite kur nors kuprin?je ar lagamine. Taip sumažinsite žal? ir neliksite be cento, jei pinigin? pamestum?te ar j? pavogt?. Ten pat pasid?kite ir paso (asmens tapatyb?s kortel?s) fotokopij?. Grei?iausiai neprireiks, bet vietos irgi neužims.

Tuo pa?iu galima priminti, kad telefone ?sirašytum?te draudimo bendrov?s pagalbos centro numer? ir savo poliso numer?. Jei keliaujate ne Europoje – dar ir Lietuvos diplomatin?s ?staigos kontaktus vietoje.

Beje, apie pa?ius lagaminus.

Kok? lagamin? rinktis?

Kokio tipo ar dydžio lagamin? besirinktum?te, pirmiausia ži?r?kite, kad jis b?t? su ratukais. Tai galioja net „rankinio“ dydžio bagažui, nes ir j? geriau vežtis nei neštis. Dideliems lagaminams ratukai atitinkamai dar svarbesni.

Ratuk? gali b?ti du arba keturi (vadinamieji spineriai). Skirtumas tik toks, kad pirmuoju atveju prieš vežant lagamin? dar reikia paversti važiavimo kryptimi, o kai ratai visuose kampuose – užtenka pastumti, ir jau rieda. Taip žymiai patogiau, ypa? jei lagaminas – didelis ir sunkus. Neatsitiktinai b?tent keturra?iai lagaminai pastaruoju metu spar?iai išpopuliar?jo, nors ir kainuoja šiek tiek daugiau.

Net ir suprasdami keturra?io bagažo privalumus, mes vis dar atsargiai ži?rime ? jo patikimum?: kad visi ratukai gal?t? laisvai

Bagažas gali b?ti visoks

Bagažas gali b?ti visoks

sukiotis visomis kryptimis, jie pritvirtinami lagamino korpuso išor?je, o tai daro juos pažeidžiamesnius sm?giams, m?tymui ir kitokiems kelion?s išbandymams. Tokie gars?s gamintojai kaip „Rimowa“ nulaužtus savo lagamin? ratukus kei?ia nemokamai, tiesiog atsi?sdami paštu naujus, bet tai vargu ar pagelb?s, jei kelion?s viduryje sunkus lagaminas staiga taps nemobilus.

Tod?l sau mes perkame dvirăt? bagaž?.

Kokio dydžio lagamin? pirkti, kiekvienas gali nuspr?sti tik pats. Tik priminsime, kad rankinis bagažas netur?t? b?ti didesnis nei min?ti 55 x 40 x 20 cm (kai kurios oro bendrov?s leidžia nežymiai didesnius išmatavimus, ta?iau daugelis, ?skaitant „Ryanair“ ir „Lufthansa“, nustato b?tent tokius), o maksimalus leistinas vieno lagamino svoris pagal tarptautines taisykles – 32 kilogramai (nes bagaž? kraunantys darbuotojai sunkesni? krovini? nekilnoja).

Dar reikia išsirinkti medžiag?, iš kurios pagamintas lagaminas jums tinkamiausias. Variant? trys: sintetinis audinys, plastikas, aliuminis – išvardinta svorio ir kainos did?jimo tvarka.

Pagal abu šiuos kriterijus sintetiniai lagaminai atrodo patraukliausiai. Svoris ypa? svarbus ne tik d?l patogumo transportuoti: šiais visuotinio keleivi? apmokestinimo laikais sunkus lagaminas privers atsisakyti dalies daikt? arba už juos primok?ti.

Bet jei vadovausim?s vien šiais kriterijais, plastikiniai ir metaliniai lagaminai apskritai neb?t? reikalingi. O juos perka ir m?gsta. D?l ko? Pirmiausia – d?l dailios išvaizdos, kuri? suteikia kietas, form? išlaikantis ir skoningai nudažytas korpusas (o aliuminio atveju – niekada iš mados neišeinanti metalo spalva ir fakt?ra). Kiti standžiojo lagamino privalumai – jis geriau apsaugo bagažo turin? nuo išor?s poveikio, tokio kaip sm?giai ar suspaudimas, nesitepa.

Kita vertus, tokiame lagamine daiktus b?tina gerai pritvirtinti, priešingu atveju jie m?tysis it kauliukai puodelyje ir kaži ar tiek pat nenukent?s. Be to, net moderniausi plastiko lydiniai negarantuoja, kad korpusas nel?š – dažniausiai kur nors kampe, kuris negali ?linkti ir tod?l sugeria vis? sm?gio j?g?. O sm?gi? pasitaikyti gali ir nat?raliai, ir d?l žmoni? veiksm? – vis? pasaulio oro uost? krovik? darbo kult?ros nesuži?r?si. Kaip sakoma, „protiv loma net prijoma“.

Ir dar vienas argumentas prieš plastikinius lagaminus: daiktus, kurie bijo sm?gi? ar vagys?i?, vistiek saugiausia pasiimti ? rankin? bagaž?, o r?bams ar higienos reikmenims užteks ir sintetinio audinio teikiamos apsaugos. Jei kiek ir susispaus – nieko baisaus. Bent mes vadovaujam?s tokiu principu.

Tiesa, vis pagalvojame apie aliumininius lagaminus (pagalvoti yra k?, nes tokio bagažo kainos truput? kandžiojasi). Jie – konkre?iai vokie?i? firmos „Rimowa“ gaminiai – ne tik tvirtesni už plastik?, neturi užtrauktuk? (kuriuos piktadariai nesunkiai gal?t? perr?žti peiliu), nepraleidžia vandens ir dulki?, bet ir puikiai atrodo net po daugelio kelioni?: aliuminis neskyla, o tik apsibraižo, bet klasikinei išvaizdai tai tik prideda charakterio. (Tiesa, po ypating? išbandym? gali nukent?ti geometrija – bet tai atitaisoma atvirkštinio poveikio metodu.) Gal tai taps tuo retu šiais laikais atveju, kai daikt? ?sigyji visam gyvenimui? Pamatysime – ir b?tinai papasakosime jums.

O jeigu iš savo patirties turite k? pridurti prie ši? pasteb?jim?, lauksime komentar?.

1 comment to Keletas patarim? d?l bagažo

  • ryanair lagamino dydis

    B?tina žinoti visus šiuos patarimus. Skrendant su skirtingomis kompanijomis skirtingi ir reikalavimai bagažui-lagaminams.

Pakomentuoti ryanair lagamino dydis

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>