Pirmoji pasakojimo dalis

Pus? penki? ryto išlipam prie savo viešbu?io „Dusit Princess City Centre“. Jis priklauso taj? viešbu?i? tinklui „Dusit“. Specialiai tailandietiško neieškojom, visgi vykstam pamatyti arabišk?j? kult?r?, bet šis buvo tinkamiausias iš agent?ros pasi?lyt?. Kaip v?liau paaišk?jo, pasirinkimas buvo labai vyk?s, nes bent jau viešbutyje buvome lepinami maloniu aptarnavimu, kuriuo šis kraštas pernelyg netrykšta. Be to, ryžom?s iš anksto užsisakyti ne tik pusry?ius, bet ir vakarien?, ko šiaip irgi keliaudami nepraktikuojame. Ir ?ia nepasigail?jome: pavalgyti mieste b?t? iš?j? tikrai ne pigiau, o tik?tina, ir brangiau. Užtat viešbutyje tuos kelis vakarus skanavome puikius taj? virtuv?s patiekalus: tom kha sriub?, keptas krevetes tamarind? padaže, skanius karius ir salotas.

O tuos por? kart?, kai valg?me mieste, paklojome vien?kart dviese 135 AED pas indus (tiesa, buvo labai skanu), o kit?kart – pas kinus, kur už dvi porcijas kept? ryži? su trupu?iu m?sos ir smulki? kreve?i?, be g?rim?, sumok?jome 65 AED (ir buvo ne kažin kas). Kava, nealkoholiniai g?rimai restoranuose ir kavin?se kainuoja po 15-20 AED.

Norint pavalgyti pigiai, turb?t geriausia susirasti vietin? „Carrefour“ ar panaš? maisto supermarket? – juose yra ir pagamint? sumuštini? po kelis dirhamus, ir skaniai atrodan?i? mišraini?, kari?, pic? ir pan. skyriai. Puslitris geriamojo vandens mieste irgi nebrangus – tik 1 AED.

Bet gr?žtam prie viešbu?io, ? kur? atvykome pary?iais. Susider?jome d?l „paankstintos registracijos“, t.y. kad b?sime ?leisti ? savo kambarius anks?iau nei užsakyme nurodyta 14 valanda, už 150 AED mokest? kambariui. V?lgi manau, kad šis sprendimas buvo teisingas – gal?jome po kelion?s nusiprausti ir numigti iki vienuoliktos, kada pails?j? prad?jome pažint? su miestu. (Neseniai panašiu paros metu atskrid? ? Bankok? vis? ryt? kaip zombiai praslampin?jome po miest? ir vos neužmigome parke ant suoliuko – o kai galiausiai patekome ? savo kambarius, pramiegojome iki v?lyvos popiet?s, paaukodami visus tos dienos ekskursij? planus.)

Dubajaus žem?lapis

Dubajaus žem?lapis (c) Google Maps. Deira maždaug ten, kur raudonas smeigtukas

Deira, kurioje gyvename, laikomas Dubajaus centru. Tiksliau, turi „senojo centro“ status?, nes mieste pridygus dangoraiži? atsirado ir nauj? ?vyki? epicentr?. Bet ir ?ia užtenka betono ir asfalto – taip, kad iš?j? iš viešbu?io atsigerti kavos ir susiplanuoti dien?, ger? pusvaland? slampin?jame po kvartal?, nerasdami ne tik veikian?ios kavin?s, bet ir kaip pereiti ? kit? pus? šeši? juost? gatv?s. O oro temperat?ra jau gerokai viršija +30, ir saul? pa?iame zenite. Tuo smagiau buvo netik?tai aptikti pagrindin? rajono prekybos centr? – „Deira City Centre“, su jau min?tu „Carrefour“ ir gausybe kit? parduotuvi?.

Užkandus klausim? d?l tolesn?s veiklos nekilo: po lietuviškos žiemos labiausiai trauk? ? pliaž?.

Internete buvome rad? s?raš? pagrindini? miesto pliaž? (o j? ?ia daug, nes Persijos ?lankos pakrant? ilga). Dalis priklauso prabangiems viešbu?iams ir yra brang?s (??jimas dienai kainuoja po keliasdešimt JAV doleri?), kiti – nemokami arba už simbolin? mokest?. Dauguma pliaž? – Džumeiros rajone. Nuo Deiros iki ten geras galas važiavimo. Artimiausias mums – Al Mamzar parkas su pliažu. ? j? taksisto ir papraš?me nuvežti.

Automobiliai prie papl?dimio sustatyti taupiai...

Automobiliai prie papl?dimio sustatyti taupiai…

Kvapnusis frandžipanis

Kvapnusis frandžipanis

??jimas ?ia – tik 5 AED asmeniui. Už juos patenki ? sutvarkyt? park? su amfiteatru, žydin?iais frandžipani? kr?mais (kas lank?si Pietry?i? Azijoje, žino dievišk? j? aromat?). Balto lygaus sm?lio pliaže auga palm?s, vanduo gražios turkio spalvos, dugnas švarus ir gil?jantis labai švelniai. Yra nelabai tvarkingas viešasis tualetas, suoliukai, pliažo dušai. Žmoni? buvo, bet nedaug, nors ir šeštadienis. J? ?m? daug?ti tik ? vakar?, ore ?sitvyrant lengvam žibalo kvapui: su gausiom šeimynom parkan atsikraust? vietiniai medži? pav?syje k?r? krosneles m?sai kepti ir neskub?dami užkandžiavo. Vakare mums išeinant iš parko, atvykstan?i?j? vis daug?jo. Mat?si, kad linksmyb?s tik prasideda. Pasigedome tik r?kan?i?j? kaljan? (šiš?), bet viskas paaišk?jo, kai pamat?me užraš? ant parko ??jimo, draudžiant? š? užsi?mim? parko teritorijoje. Beje, fotografuoti pliaže atitinkamas užrašas taip pat griežtai draud?. Tod?l ir nuotrauk? iš ?ia turiu mažiau.

Al Mamzaro pliažas

Al Mamzaro pliažas

Iš Al Mamzaro atsiveria vaizdas ? dar vien? „nauj? mikrorajon?“. Žvilgtel?jus žem?lapin paaišk?ja, kad tai – jau kitas emyratas, aukš?iau aprašytoji Šardža. Beje, viešbu?iai joje pigesni nei pa?iam Dubajuje, ir paž?stame lietuvi?, kurie d?l šios priežasties apsistodavo b?tent ten.

Dar iš pliažo neblogai (kiek leidžia nuolat kybanti migla) matosi iš Dubajaus oro uosto kylantys ir besileidžiantys laineriai, jei pasiseks – ir didžiausias pasaulyje orlaivis „Airbus A380“. Pasisekimo tikimyb? nemenka, nes nacionalin? aviakompanija „Emirates“ ši? milžin? yra užsisakiusi netoli šimto, ir dalis jau ?sijung? ? jos modern? laivyn?. Skai?ius ?sp?dingas, prisiminus, kad „banginis“ toli gražu ne kiekvienos oro bendrov?s kišenei, ir tik didžiosios – tokios kaip „Qantas“, „Lufthansa“, „Singapore Airlines“ ar „Air France“ – yra prad?jusios eksploatuoti po kelis A380-uosius. ? j? duon? ir taikosi valstyb?s valdoma „Emirates“, konkurencingomis kainomis ir komfortiška technika bandanti paversti Dubaj? nat?raliu pers?dimo oro uostu visiems skrydžiams tarp Europos ir Azijos bei Okeanijos.

Burj Khalifa, Airbus A380

Tolumoje – aukš?iausiojo pasaulyje pastato ir iš Dubajaus oro uosto kylan?io didžiausio pasaulyje l?ktuvo siluetai

Vanduo ?lankoje šiltas, nors ir ne tokia arbata, kokios b?t? galima tik?tis pagal oro temperat?r? ir peizaž?. Bus kokie 21-22 laipsniai. Vasar?, kai oras ?kaista normaliai, tur?t? b?ti šil?iau ir maudytis.

Pirmai dienai papl?dimio užteks. Gr?ž? ? viešbut? dar išbandome ant stogo ?rengtus basein? ir suk?rin? voni? ir nekantraujame ragauti vakarien?.

Kaip min?ta, tailandie?io vir?jo paruošti patiekalai nenuvyl? – nei š? vakar?, nei kitus. Šventiškumo vakarienei teik? ir taj? Nauj?j? met? – Songkran – proga papuoštas interjeras. (Per ši? švent? Tailande intensyviai laistomasi vandeniu, tikint, kad tai atneš s?km? – nežinau, ar džiaugtis, ar li?d?ti, bet viešbutyje mes likome sausi.)

„Sausas“, tik jau kita prasme, yra ir pats viešbutis. Prie vakarien?s mums buvo pasi?lyta paragauti negird?tos mark?s putojan?io vyno. Tik po 20 Lt už stikl?. Pasitikslinus paaišk?jo, kad vynas – nealkoholinis… Visgi  oro uosto bemuit?je parduotuv?je apsilank?me neveltui. Su savo vynu ir baigiame pirm?j? dien? Dubajuje.

Kitas rytas, ir m?s? bendrakeleiviai veržiasi atrasti ir išbandyti naujus papl?dimius. Mums visai patiko Al Mamzare, bet ?domu pamatyti ir intriguojan?iai skamban?i? Džumeir?.

Tod?l papusry?iav? v?l žingsniuojame link „Deira City Centre“ – šalia jo yra metro stotel?, o ši transporto r?šis mums patogiausia. Biliet? patogiau pirkti ne iš automato, o kasoje. Jis tekainuoja kelis dirhamus – nedaug, žinant, kad metro bus veš bent keliolika kilometr? išilgai pakrant?s.

Stoviniuojant perone, prie m?s? prisiartina, atrodo, vienas iš kit? keleivi?. Neiškart suprantame, kad jis mums rodo ? užraš? ant stiklo, ?sp?jant?, kad šioje vietoje sustos tik moterims skirtas vagonas. Apsidairome – iš ties?, be m?s?, ?ia laukia tik vienišos ar vaik? apspistos moterys. Bet dailiosios lyties atstov?s b?riuojasi ir tol?liau – ten, kur galima ir vyrams. Hm, akivaizdu, kad lygi? galimybi? kontrolieriaus jie neturi…

O tas keleivis grei?iausiai buvo neuniformuotas apsauginis, nusprend?me jau traukinyje. Kitaip ko jam laukti traukinio b?tent moter? zonoje?

Dubajaus „kotedžai“

Dubajaus „kotedžai“

M?s? tikslas šiandien – Um Sukim papl?dimys. Ar?iausiai jo metro sustoja „Mall of the Emirates“ stotel?je (kuri pavadinta pagal prekybos centr?, su kuriuo yra sujungta dengtu per?jimu virš gatv?s), toliau teks organizuotis kit? transport?. Galimyb?s p?dinti savo kojomis nesvarst?me, nes tas kilometras ar du iki papl?dimio vidurdienio karštyje skamba kaip iš fantastikos srities. Ypa? kai nežinome, ar visur rasime šaligatvius. Tod?l šiai atkarpai pasisamdome taksi – ir po penki? minu?i? ir dešimties dirham? jau markstom?s nuo niekuo nepridengtos saul?s plyname kaip dykuma pliaže, atskirtame nuo gatv?s neaukšta betonine pertvara. Iki horizonto tyvuliuoja egzotiškai žalsva j?ra, nuo kurios sunku atpl?šti šviesos ir spalv? išsiilgusias akis. Bet žvilgsn? netrunka patraukti kitkas. Už kokio kilometro kair?je baltuoja garsioji „bur?“ – legenda tap?s viešbutis „Burj al Arab“, save priskiriantis „septyni? žvaigždu?i?“ kategorijai. Kas dar nežino, bur?s formos statinio viršuje ?rengtas apvalus heliodromas, t.y. sraigtasparni? nusileidimo aikštel?, kurios aptvertame plote viena iš pasaulini? teniso žvaigždži? net yra sužaid?s partij?.

Um Sukim papl?dimyje. Tolumoje - „Burj al Arab“

Um Sukim papl?dimyje. Tolumoje – „Burj al Arab“

Kadangi „Burj al Arab“ pastatytas prie kranto specialiai supiltoje dirbtin?je saloje, patekti ? j? galima – neskaitant min?to sraigtasparnio – tik iš vienos pus?s per siaur? pylim?, kaip ? koki? viduramži? pil?. Gausi apsauga r?pinasi, kad viešbu?io sve?i? netrukdyt? užklyd?liai ar smals?s turistai. Kita vertus, pastarieji turi ir kitoki? b?d? savo akimis išvysti šio išrinkt?j? urvelio sl?pinius – ir tam neb?tina pakloti tuos kelis t?kstan?ius, kuri? prašo už nakvyn? „bur?s“ apartamentuose. Užtenka prieš kelet? dien? užsisakyti viet? viename iš keleto viešbu?io bar? ar restoran?, kad ir vienam kokteiliui. Priklausomai nuo užimtumo, personalas gal net leis pla?iau pasidairyti po prašmatn? interjer?.

Ties? sakant, nemanau, kad „bur?s“ kavin?s taip perpildytos, jog viet? jose reikt? užsisakin?ti prieš kelias dienas; bet galiu suprasti ir ?staigos rinkodarininkus, kurie dirbtinai ribodami pasi?l? stengiasi išlaikyti viešbu?io išskirtinum?, už kur? kai kurie pasiruoš? pakloti „kiek reik?s“.

Mes patys trumpai apsvarst?me galimyb? ten išgerti kavos, bet joki? veiksm? ta linkme taip ir nesi?m?me.

Tuo tarpu iš pagarbaus atstumo atsigrož?j? „bure“, suvok?me, kad šiame pliaže nesušalsime: viskas, kas kyšo iš sm?lio – informaciniai stendai apie tai, k? galima ir ko negalima daryti pliaže. Jokia palme ar net mažiausiu kr?meliu, skirtingai nuo Al Mamzaro, ?ia nekvepia. Pav?sini?, kavini? ar tualet? taip pat nesimato. (Tie, kur „bur?je“, nesiskaito – kažkaip sunkiai ?sivaizduoju save, sm?l?tomis kojomis ir neišsiskiriant? iš sve?i? minios, nušlepsint? ? j? tikriausiai auksu inkrustuotas išvietes.).

K? gi, šiame vaizdingame pliaže planuotos dienos neištversime. Bent taip manome mudu. Kadangi antrosios kompanijos pus?s atvira saul? taip neg?sdina, ?ia ir išsiskiriame. Pasigav? vien? iš šalimais zujan?i? taksi, gr?žtame ? t? pa?i? metro stot?, iš kurios buvome atvežti. Ir žengiame vietin?s prekybos ir pramog? sostin?s – „Mall of the Emirates“ – oro kondicionieri? prieglobstin.

T?sinys

1 comment to Dubajus: kur prisiliet? džinas (II dalis)

Pakomentuoti rimantas

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>