111 Indijos nuotrauk?

J?s? d?mesiui pateikiame fotopasakojim? apie savo pra?jusio rudens kelion? ? Indij?. Akivaizdu, kad tokiai ryškiai šaliai pažinti neužtekt? dešimtme?io, o aprašyti – storiausios knygos, tod?l apsiribosime pluošteliu nuotrauk? ir keletu asmenini? pasteb?jim?.

Kelion?s maršrutas buvo toks: Vilnius-Ryga-Stambulas-Delis-Agra-Varanasis-Bomb?jus-Goa-Bomb?jus-Stambulas-Ryga-Vilnius. Trukm? – dvi savait?s. Nedaug, tod?l geriau ši? šal? paž?stantieji tepatikslina, jei kur suklydome.

 

Delis

Kaip ir pernai Dubajuj, d?l laiko skirtumo ir palyginus nedidelio atstumo nuo Europos Delyje tenka leistis nakties gl?dumoj, apie pus? keturi?. Reali rizika prarasti pirm? kelion?s dien?, jei negausim valand?l?s nusn?st.

Jei Indiros Gandi vardo oro uosto vidus menkai teišduoda, kur esame, lauke pasitinka bespalv?, dulkina aplinka ir pusgyvis mini mikrovenas su valstietiškos švaizdos vairuotoju. Dar keis?iau nuteikia tamsa už lango, per kuri? barškam ? Indijos sostin?: jei ne vienas kitas motorikša ar dulkinas sunkvežimis, kurio k?bulas kratosi pavojingai arti mano lango, kelyje neb?t? jokio apšviesto ruožo. Lekiam pro kažkokius br?zgynus, lenkiam traktorius, matom nusilengvinti prit?pus? siluet? pakel?je, bet didmies?io – n? kvapo. Kur mes pataik?m?

Tik po kokio pusvalandžio pastebime, kad jau vingiuojame gelsvomis nuo dulki? miesto gatv?mis, kur šen ten bindzin?ja šunys. Vairuotojas angliškai nekalba, skaityti, panašu, irgi nemoka, tod?l viešbu?io adreso ieško klausin?damas praeivi?. Sukiojam?s tarp kažkoki? garaž?, kur elektros stulpas išdyg?s gatv?s vidury, o nak?iai palikti automobiliai – dulkini kaip po Dakaro ralio. Ne?tik?tina, bet per pusvaland? paieškos vainikuojamos s?kme. Paleidžiame „dušman?“ ir pasibeldžiame ? užrakintas savo viešbutuko duris. Dar tik pus? penki?.

Visgi mums pasisek?, ir kambar?  gavome beveik iškart. Kiek numig? gal?jome prad?ti miesto tyrin?jim?. (Beje, viešbutukas pasirod? es?s visai netoli metro stotel?s – ir mums apskritai patiko neži?rint nepretenzingo lygio.)

Delio centras – gan?tinai neišreikštas. Nors ?domybi? yra, skirtingai nei Europos miestuose, n?ra vienos aikšt?s ar d?mesio objekto, ? kur? vest? aplinkin?s gatv?s. Tod?l naujokui mieste sunkoka susigaudyti, k? pamatyti pirmiausia.

Visgi išsiaiškinome, kad oficialiuoju centru laikytini „Indijos vartai“ – Pirmajame pasauliniame kare kovojusiems Indijos kariams atminti skirtas monumentas. Jis stovi pradžioje prospekto, kurio kitas galas remiasi ? šalies prezident?r?. Kaip v?liau paaišk?s, šis rajonas – bene vienintel? daugmaž sutvarkyta vieta mieste.

„Indijos vartai“

Tokios reikšm?s objektas privalomas pamatyti moksleiviams. Juos ?ia veža autobusais.

O vaikai, kaip ir visur – linksmi ir smals?s.

Karšta, bet kriketas – šventas reikalas.

Visgi Del? labiausiai garsina ne paminklas kariams, o Raudonasis fortas. Gerai, kad jis visai netoli.

Na va, pagaliau kažkas ?sp?dingo!

Lankytoj? daug, bet užsienie?iams – atskira eil?, o turistai vien vietiniai. Kainos užsienie?iams irgi specialios – beveik dešimteriopai didesn?s nei saviems. Teb?nie.

Žengiant pro forto vartus, turistin? atsipalaidavim? kiek išblaško ? mus nukreiptas sunkiojo kulkosvaidžio lizdas su budriu kariškiu. Akivaizdu, kad terorizmo pavojus Delyje – visada netoliese. D?l šios priežasties sud?tingi tampa net visai paprasti dalykai – nusifotografuoti tirštoje žmoni? metro stotyje ar tiesiog pasinaudoti internetu. Su bevieliu ypa? sunku: viešose vietose, kavin?se Wi-Fi arba visai n?ra, arba jis slepiasi po slaptažodžiu, kurio aptarnaujantis personalas nežino (ir panašu, kad nemeluoja). Tik viešbu?iuose šiek tiek papras?iau – interneto terminalai arba bevielis ryšys yra, tik prieš kiekvien? pasinaudojim? b?tina užsiregistruoti specialiame žurnale. Ir taip visoje Indijoje.

Kita vertus, mums pasirod?, kad jei Indijoje kas nors uždrausta, tai tik atlikti t? veiksm? daugiau nei kart?. Pvz., susitikom su Delyje gyvenan?iais draugais iš Vilniaus. Užsimirš?s išrikiavau kompanij? „Rajiv Chowk“ metro stoties perone, padariau kadr?… Tuoj sub?go b?relis uniformuot?, gr?moja – fotografuoti nevalia! Bet ? mano jau padaryt? kadr? nesik?sina. O jei b??iau iš ties? tur?j?s nedor? k?sl?? Panašiai buvo ir kitur.

?ia ta gražioji valdov? audiencij? sal?, kurios nuotraukos visur atstovauja Raudon?j? fort?. Grakštu.

Vaikštin?jant po fort? neapleidžia poj?tis, kad esu stebimas. Iš ties? ? mane šnairuoja trijul? vietini? vaikin? – irgi turist?. Žvilgsniams susid?rus vienas išdr?sta paprašyti paslaugos: leisti šalia man?s nusifotografuoti… Aišku, tada išdr?s?ja ir lik? du. Mobilusis, kuriuo fotografuoja, eina iš rank? ? rankas. Jie – iš Bengalijos sostin?s Kalkutos. „KalkAta“, pataiso nugird?, kaip sakau lietuviškai saviems. Toki? smalsi? ind? kelion?je sutiksime dar daug. Nuotraukoms su mumis jie pozuoja draugiškai apsikabin? ar bent pad?j? rank? ant peties. Jei pasiekia, nes du iš m?s? – dvimetriniai. Tikriausiai d?l to ir patraukiam d?mes?.

Ir dar visi labai m?gsta spausti rank?. Kiekvienas „helou“ ir iškart atkišta dešin?. Jei iš pradži? mandagiai duodavau sav?j?, po keli? dien? išsiugdžiau imunitet? ir fizinio kontakto išvengdavau.

Fortas turi ir sod? su baseinais, bet šis n?ra labai ?sp?dingas. Nustebina tik daugyb? burunduk?. Juos mano iš kišen?s sužvejoti žem?s riešutai sudomina tik neilgam – atrodo viskuo persisotin?. Ne taip kaip šios šalies gyventojai.

O kur esame, primena gatv?s triukšmas ir kvapai vos iš?jus iš forto. Kol klaidžiojame pirmyn-atgal nežinodami, kur pasukti, sp?jame pamatyti, kad prie pat judrios gatv?s vyksta visokio šlamšto prekyba, bet ?ia pat atliekami ir gamtiniai reikalai. Dvokia ir varva visas patvorys. Iš dulkinos šalikel?s pajuda turb?t kok? tre?i? milijon? sukantis džipas. Jo galin?s durys turb?t jau koks dešimtmetis kaip neužsitrenkia, tod?l jam pajud?jus durys pla?iai atsilapoja vos nenublokšdamos praeiv?s su vaiku. Mes susižvalgom. Indijoj esam dar tik pirm? dien?.

Gerai, kad sostin?je veikia metro – jis pigus ir veiksmingas. Svarbu ne?lipti ? moterims skirt? vagon?, kaip nutiko mums. Kai kas net išsišiept sp?jo.

Tik pirkdami bilietus kasoje, perskai?iuokite gr?ž?. Vietiniai, net ir užimantys tokias oficialias pareigas kaip kasininko, nevengia pasilikti sau smulki? iš j?s? gr?žos. Taip nutiko ir metro, ir keliose kitose vietose. Nors iš ties? išvengti apgaul?s n?ra sunku: kartais pakanka nutaisius rimt? min? kelioms sekund?ms ?sistebeilyti ? pažert? gr?ž?, kad apsukruolis suskubt? j? papildyti, lyg b?t? neapsiži?r?j?s.

Bet apskritai žmon?s pasirod? nepiktybiški. Neskaitant, kad j? atsipalaidavimas kartais išveda iš kantryb?s. Užtat jokios agresijos.

M?s? rajone netr?ksta rimt? elektronikos parduotuvi?.

Senojo Delio gatv?s – net pilkos nuo dulki?. Klausimas, ar ?ia kada nors palyja. Jas patogiausia apži?rin?ti ne p?s?iomis, o nuo rikšos vežimai?io pasost?s. Tiesa, pirm? kart? kiek nepatogu ? j? ?s?sti – mat rikšos keleivius veža vien savo raumen? j?ga, mindami du žmones talpinan?io trira?io pedalus, o poros kilometr? ilgio kelion?, dažnai – d?mijan?i? motorikš? (kitur vadinam? tuktukais) ir  automobili? apsuptyje – tekainuoja apie lit?. Matant prieš tave sulinkusio rikšos nugar?, beveik norisi išlipti, kad nebevargt?. Palengv?ja prisiminus, kad šis darbas – svarbus pajam? šaltinis skurdži?jai visuomen?s daliai, o j? paslaugomis noriai naudojasi ir vietiniai, pvz., apsipirkin?jan?ios ponios.

Beje, jei važiuosite keliais rikšomis, nepamirškite svor? po juos išskirstyti bent panašiai – kitaip lengviausius vežantis rikša pab?gs toli ? priek?, kol kitas p?škuos po devyniais prakaitais. M?s? atveju jie vis pasikeisdavo – arba sunkesn?j? leisdavo ? priek?.

? tok? aki? „prieži?ros centr?“ kreip?iausi neabejodamas Kas sak?, kad rikšos triratyje telpa tik du keleiviai?

Džama Masdžid, t.y. Džamos me?et? – turb?t ?domiausias statinys Delyje. Tiesa, norint ? j? patekti, teks praeiti chaotišk? patikros-apmokestinimo-persirengimo ritual?: ??jim? užstoja keletas žvitri? vyruk? iš vietin?s musulmon? bendruomen?s, kurie lieps nusiauti batus (? šventyklos teritorij? šiukštu negalima užeiti apsiavus), paims mokest? už ??jim?, dar vien? – jei turite fotoaparat? ar videokamer? (einant keliese, geriausia vis? technik? sukrauti vienam, o po to v?l išsidalinti), be to, autoritetingai ?vertins, ar j?s? (?skaitant vyrus) šortai ne per trumpi, ir v?lgi už atitinkam? mokest? išnuomos skar?, kuria ?ia pat ir apjuos – net ir moteris, kuri? šiaip vyrai nelie?ia. Viskas, o ypa? pinig? ?mimas, vyksta paknopstomis, skubant apr?pti be jokios tvarkos pro vartus besisunkian?i? turist? mini?. Aišku, joki? kvit? niekas neduoda, rupijos gr?damos ? kišenes taip, lyg galimyb? padirb?ti sargu b?t? suteikta vienintel? kart?. Kas žino, gal taip ir yra.

Vaidas neprieštaravo papozuoti su oficialia me?et?s lankytojo apranga

Iš šventyklos atsiverian?ius vaizdus ? gretim? Raudon?j? fort? tuoj paslepia smogas. Rusv? dulki? pilnas ir me?et?s kiemas, jomis bemat nusidažo m?s? kojini? padai.

Me?et? supan?iose gatv?se ?sik?r? daugiausia musulmonai. Bejei, tai matosi ir iš aprangos

 

Jei kada nors ieškosit?s viešbu?io Delyje, prisiminkite, kad iš ši? atsiveria puikus vaizdas ? Džam? Masdžid.

Gana ?sp?dingi vaizdai atsiveria palyp?jus ? minaret?. Tai kainuoja papildomai, bet užlipti verta. Tik nepakli?kite ant apsimet?li? gid? kabliuko – šie tvarkingai atrodantys veik?jai tyko prie biliet? ? bokšt? langelio, tada pasitikin?iu tonu nurodo grupei sekti jam iš paskos ir ima berti faktus apie me?et?. Ne iš karto supratau, kad pastaroji paslauga – jau mokama, nors niekas jos ir nepraš?. Bet griežtai atsisakius atstojo.

Minareto laiptai siauri ir stat?s, o viršuje apsižvalgyti yra vietos tik keliems žmon?ms. Užtat atsiveriantys vaizdai – kaip iš „Assassin’s Creed“.

Teko matyti nemažai laid? šabakštyn?, bet šis - kol kas ?sp?dingiausias. Papras?iausios infrastrukt?ros srityje šiai supervalstybei dar yra k? veikti

 

?ia turb?t m?s? Medicinos diagnostikos centro atitikmuo.

?ia turb?t m?s? Medicinos diagnostikos centro atitikmuo.

Vietini? pam?gtoje aikšt?je vaikinas pardavin?ja arbat?.

Visi kažkur vyksta. M?s? kelias veda ? Naujojo Delio geležinkelio stot?, o iš ten – ? Agr?.

Vakarie?ius Naujojo Delio geležinkelio stotis šiurpina savo painiava. Mes tik?jom?s blogiau Populiari stotyje paslauga - daikt? nešikas. Šiuo atveju - visas vežikas:)

 

T?sinys – ?ia

 

6 comments to 111 Indijos nuotrauk?

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>