Koki? mok?jimo kortel? pasirinkti kelion?ms?

 

Kokia tur?t? b?ti ideali mok?jimo kortel? kelion?je? Pabandykime susid?lioti.

 1. Ji turi b?ti pripaž?stama visame pasaulyje. Na, bent toje civilizuotoje pasaulio dalyje, ? kuri? norisi nukeliauti. Pasaulini? tinkl? Visa, Mastercard, ir iš dalies American Express išduotos kortel?s š? kriterij? atitinka.
 2. Atsiskaityti kortele turi b?ti kuo pigiau. Kitaip tariant, už pa?i? galimyb? susimok?ti reikia atiduoti kuo mažesnius komisinius bankams. Jie n?ra j?s? draugai. Kadangi komisini? už atsiskaitym? prekybos vietose šiais laikais niekas nebeima, reikia tiesiog palankaus valiutos keitimo kurso.
 3. Kartais kelion?je prireikia išsigryninti pinig? vietos valiuta. Tai dažniausiai pigiau nei keisti grynuosius. Bet ir ?ia tyko klastingi mokes?iai. Taigi j? irgi turi b?ti kuo mažiau.
 4. Gauti pranešim? apie kiekvien? operacij? kortele vos tik ji b?na atlikta – ne tik patogu. Kelion?je tai ir saugumo ir sutaupymo klausimas, nes galite akimirksniu sužinoti apie be j?s? leidimo atlikt? nuskaitym?, taip pat pamatyti, kiek tiksliai rezervavo (pvz., viešbutyje) ar nuskait? vietos pinigais arba eurais. Atitinkamai žinosite, ar kortel?s si?lomas keitimo kursas palankus.
 5. Galimyb? valdyti (aktyvuoti ar apriboti tam tikras funkcijas ar net užblokuoti kortel?) telefone kelion?se irgi labai praktiška. Pavyzdžiui, jei nerandate kortel?s kišen?je, ir nežinote, ar jau pamet?te j?, ar tik palikote viešbutyje ant naktinio stalelio. Bet kuriuo iš ši? atvej? vert?t? j? užblokuoti – kad ir laikinai, kol kortel? atgausite.
 6. Draudimo paslaugos. Ši savyb? gali b?ti naudinga, bet yra per daug s?lyg? ir smulkaus šrifto, kad b?t? galima vienareikšmiškai pasakyti, jog ji b?tina. Draudimas apskritai slidus dalykas.
 7. Ideali kortel? tur?t? cashback, t.y. dalies išleistos sumos gr?žinim?. Teb?nie kad ir vienas procentas – vis ? savo, o ne ? banko kišen?.
 8. Žinoma, geriausia, jei visi šie privalumai kortel?s tur?tojui nieko nekainuot? – jokio metinio ar m?nesinio mokes?io.

Tradiciniai bankai dažniausiai išduoda korteles, kurios tenkina tik kelias iš ?ia išvardyt? s?lyg? – pavyzdžiui, pirm?, šešt? ir septint?.

Užtat daugum? ši? reikalavim? atitinka fintech‘?, t.y. finans? technologij? ?moni? (kuri? kai kurios jau tapo bankais), išduotos kortel?s.

 

Pirmas pavyzdys – Revolut.

Revolut kortel?s lietuviams pristatin?ti nereikia. Pas mus ji pla?iai žinoma, mylima ir naudojama – esame berods ketvirta šalis pasaulyje pagal Revolut paplitim?, o jeigu perskai?iuotume atsižvelgdami ? bendr? gyventoj? skai?i?, beveik garantuotai esame lyderiai.

Bet, kaip žinia, sud?ti visus kiaušinius ? vien? pintin? rizikinga. Ypa? tai galioja finans? srityje. Tod?l š?kart pakalb?kime apie alternatyvas revoliutui. J? yra bent kelios.

 

 

 

 

Monese

Kaip ir Revolut, jie ?sisteig? Britanijoje, ta?iau steig?jas – estas. Beveik saviškis, ar ne?

Kortel? išduoda nemokamai, bet si?lo ir mokamus planus.  Šie kainuoja 4,95 arba 14,95 EUR/m?n.

K? gi si?lo Monese?

 •           Nemokamai išsigryninti 200 EUR/m?n. Po to skai?iuoja 2 proc. mokest? nuo išimamos sumos. Ne taip gerai kaip N26 ar Curve, bet šis tas
 •           Palankus valiut? keitimo kursas
 •           Pranešimai telefone apie kiekvien? operacij? vos tik jai ?vykus
 •           Galimyb? akimirksniu atsiskaityti su kitais Monese naudotojais
 •           Belgiška banko s?skaita
 •           Palaiko Google Pay ir Apple Pay
 •           Nemokama papildoma s?skaita svarais sterling?
 •           Palaiko tiesiogin? debet?
 •           Vis gilesn? integracija su Paypal: kol kas Monese program?l?je galima matyti savo Paypal operacijas, v?liau žada daugiau patogum?
 •           Integracija su British Airways myli? kaupimo programa Avios

 

Tr?kumas:

 • leidžia papildyti s?skait? kortele tik 600 EUR/m?n., didesn?ms sumoms b?tina daryti banko pavedim?.

Pamin?tinas dar vienas, grei?iausiai laikinas, privalumas: naujiems klientams, pakviestiems esamo kliento, Monese dovanoja 70 eur? (30 vos užsiregistravus ir atlikus pirm? operacij? kortele, likusius 40 – po to, kai kortele išleidžiama ar pervedama 500 eur?). B?tina s?lyga – registruojantis laukelyje Promo code ?rašyti kod? GEDIM376.

 

N26

Tai vokie?i? ?kurtas finansinis startuolis, kurio b?stin? Berlyne. Prieš kur? laik? lietuviams pasi?l?s galimyb? tapti klientais, N26 v?liau nauj? registracij? iš m?s? šalies nebepri?m?. Kas sp?jo ?sigyti kortel?, tiems pasisek?. Sako, kad toki? galimyb? Lietuvos gyventojams dar pasi?lys. Kol jos n?ra, tolesn? informacija aktualesn? nemenkam m?s? emigrant? b?riui. Registruotis reik?t? su savo užsienietišku asmens dokumentu, nes nurodžius lietuvišk? registracija ?stringa.

Šio banko klientai gauna vokišk? banko s?skait? ir šioki? toki? patogum?:

 • 5 nemokami išgryninimai eurais bankomatuose per m?nes?
 • Palankus valiut? keitimo kursas
 • Nemokami pavedimai ir ?skaitymai
 • Pranešimai telefone apie kiekvien? operacij? vos tik jai ?vykus
 • Galimyb? akimirksniu atsiskaityti su kitais N26 naudotojais
 • Galimyb? naudoti Google Pay ir Apple Pay

Išsigryninti pinigus kitomis valiutomis nei euras šiuo met? kainuoja 1,7% sumos. Šiaip nedaug.

Pasiryž? mok?ti 9,90 arba 16,90 EUR/m?n. papildomai gauna nemokamus išgryninimus visame pasaulyje, draudimo apsaug?, pirmenybin? klient? aptarnavim? ir partneri? pasi?lym?.

N26 kartais si?lo nuolaid? pas partnerius, pvz., atgauti 10% sumos užsisakant viešbut? per Booking.

Didelis N26 privalumas lyginant su konkurentais: savo s?skait? galima valdyti ne tik telefone, bet ir kompiuteryje, prisijungus per naršykl?. Tuo jis primena „tikr?“ bank?. Be to, nuo 2019 m. lapkri?io N26 vykdo praktiškai momentinius tarpbankinius pavedimus.

Yra ir tr?kumas: s?skait? pasipildyti galima tik banko pavedimu.

Šis neobankas naujiems klientams, pakviestiems esamo kliento, dovanoja 30 eur?, o nauj?ja kortele išleidus pirmuosius 30 eur? – prideda dar tiek pat. Jei nor?tum?te tokio pakvietimo (ir gyvenate ne Lietuvoje), atsi?skite mums tuš?i? laišk?.

 

Curve

Curve kortel? -  kitoks produktas nei aukš?iau išvardyti internetini? bank? pasi?lymai.

Šios ypa? minimalistinio dizaino kortel?s tur?tojai lygiai taip pat gauna nemokam? pinig? išgryninim? bankomatuose, palankesn? nei tradicini? bank? valiut? keitimo kurs? ir momentinius pranešimus apie kiekvien? atsiskaitym?.

Ta?iau ?ia panašumai baigiasi.

Curve paskirtis: sujungti visas j?s? turimas kredito korteles, kad tereik?t? nešiotis j? vien?. Program?l?je pridedi turimas korteles ir nurodai, iš kurios prid?tos kortel?s Curve turi nusirašyti padarytus mok?jimus: pvz., Swedbank Mastercard, SEB Visa Gold ar Revolut

?domiausia, kad pakeisti naudotin? kortel? program?l?je galima net po mok?jimo fakto, per 14 dien?.

Kitas privalumas: kortel?s tur?tojai atgauna 1 proc. nuo keliose pasirinktose parduotuv?se kortele išleistos sumos. Nemokamos kortel?s tur?tojams ši privilegija suteikiama trims m?nesiams nuo Curve aktyvavimo, pasirinkusiems mokamus planus – neribot? laik?. Tarp parduotuvi? – Lidl, Ikea, Starbucks ir kt. žinomi vardai.

M?g?jams mok?ti telefonu ar išmaniuoju laikrodžiu: Curve jau veikia su Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay ir Garmin Pay – kol kas tik Jungtin?je Karalyst?je, bet neužilgo žada paleisti ir kitose šalyse,

Tr?kumai? Curve kortel?s tur?tojai neturi galimyb?s daryti pavedimus, nes tai tik kortel?, o ne banko s?skaita.

Curve irgi si?lo nedidel? (5 svar? sterling?) premij? naujiems vartotojams, jei šie registruodamiesi nurodo kod? WYIBP.

 

Pakomentuoti

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>