iki kurios pradžios liko tik kelios dienos.

Akcija bus trumpalaik?, bet d?l to tik patrauklesn?. Juk min?jome, kad geriausi pasi?lymai trunka trumpiausiai?

Tad jei planuojate savarankiškas keliones ši? žiem? (t.y., gruod?-vasar?), šiomis dienomis dažniau užsukite ? „Kelioni? naujienas“. Jei patirtimi galima pasikliauti, mes sakome – nepasigail?site.

Iki greito.