Indija, Delis

Indija, Delis

Nors kovo pabaigoje oficialiai prasid?jo vasaros skrydži? sezonas, kuris aviakompanijoms reiškia maždaug t? pat?, k? ir Palangos mo?iut?ms – galimyb? lupti dideles kainas nesukant galvos d?l klient? tr?kumo – vis dar blyksteli viena kita patrauklesn? akcija.

Vakar žieb? tikras žaibas: geriausia 2011 m. pasaulio aviakompanija pripažinta „Qatar Airways“ si?lo aplankyti patraukliausius Azijos miestus už

Daugiau…

Tolima Kenija, apie kuri? svajojau ir pagaliau aplankiau

1-Jambo mama Africa

Aneda Antanavi?i?t?

B?dama paaugl? daug skai?iau. Viena m?gstamiausi? knyg? buvo angl? autor?s Adamson Džoja „Gimusi laisva“. Joje garsi keliautoja, ilgus metus su savo vyru, Kenijos gyv?nijos apsaugos inspektoriumi, pragyvenusi Afrikoje paraš? ?dom? pasakojim? apie išaugint? li?t? Els? ir jos vaikus.  Knygoje autor? smulkiai ir tiksliai aprašo augan?io li?tuko, o v?liau suaugusios li?t?s, gyvenan?ios nat?ralioje aplinkoje, jos

Daugiau…

Nor?dami padaryti savo tinklap?-tinklarašt? kuo ?domesniu jums, nuolat galvojame, kaip j? patobulinti.

Vien? toki? poky?i? ?vedame šiandien. Nuo šiol „Kelioni? naujienose“ rasite ir m?s?, m?s? draug? ar tiesiog klaviat?ros nesibaiminan?i? keliautoj? pasakojimus iš kelioni?. Taip, kelioni? ?sp?džius mes skelb?me ir anks?iau (esamus straipsnius ir toliau gal?site pasiekti per atitinkam? nuorod? kair?je puslapio pus?je) – tiesiog visi

Daugiau…

Oland? „KLM Royal Dutch Airlines“, kuri kartu su „Estonian Air“ vykdo bendrus skrydžius iš Vilniaus ? Amsterdam?, prad?jo rugs?jo biliet? pardavimo akcij?. Ne, š? kart? dar ne skrydžiams iš Vilniaus, o iš Londono. Kadangi pastarasis lietuviams dabar nesunkiai pasiekiamas „Ryanair“ ir kit? pigi? vež?j? d?ka, o nemažai daliai m?s? tautie?i? jau yra tap?s namais, pasidalinsime

Daugiau…